Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
203 người đã bình chọn
1630 người đang online

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương đảng khóa 13, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy

Đăng ngày 12 - 10 - 2023
100%

Sáng ngày 11 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khóa XIII và các Kế hoạch thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Lương- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Cầm Bá Lâm- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, huyện ủy viên, trưởng phó các Ban xây dựng đảng, Trung tâm chính trị huyện, các phòng, ban, Mặt trận tổ Quốc, các đoàn thể; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị, đảng ủy, chính quyền các xã, thị trấn; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Dân đảng và Đảng bộ chính quyền huyện. Đồng chí Cầm Bá Lâm Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.
Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 57, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 57 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Chỉ thị 23 của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chỉ thị 23 của Ban bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tỉnh hình mới”.
Kết luận số 55 ngày 10-5-2023 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 55 của Bộ Chính trị “Về tăng cường Quốc phòng - An ninh kết hợp với phát triển Kinh tế - Xã hội trên hướng chiến lược phía Tây của Tổ quốc”.
Chỉ thị 21 của ban Bí thư và kế hoạch của Ban tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 34 của Bộ chính trị; kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Thực hiện NQ số 34 của Bộ Chính trị “Về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”.
Kết luận số 61 của Ban bí thư về kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện kết luận số 61 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng”.
Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 13-7-2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Bộ Chính trị “Về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng”;
Kết luận số 50 ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thực hiện kết luận số 50 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11-7-2023 của Bộ Chính trị “Về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”; Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16-6-2023 của Ban Thường vụ Tính ủy “Về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023-2030”.
Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 6-7-2023 của Ban Bí thư “Về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng”; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18-8-2023 của Bộ Chính trị “Về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan”.
Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư “Về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư.
Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9-5-2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 9-5-2023 của Ban Bí thư.
Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029”. Chỉ thị số 26 ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thường Xuân lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029”.
Trên cơ sở nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã triển khai kế hoạch thực hiện cụ thể .
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Lương 1 lần nữa nhấn mạnh về tầm quan trọng của các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và các văn bản của Tỉnh ủy trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí đề nghị các Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên cơ sở kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Huyện ủy, xây dựng kế hoạch hành động thực hiện sát với thực tiễn; mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu học tập Chỉ thị, nghị quyết; tổ chức quán triệt tại đảng bộ; sớm đưa các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng đi vào cuộc sống. Đồng chí cũng lưu ý, đối với việc thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo tổ chức đại hội Mặt trận tổ Quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thường Xuân, nhiệm kì 2024- 2029, Mặt trận tổ Quốc huyện sớm tổ chức hội nghị và có hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị thực hiện theo đúng quy định và đạt hiệu quả cao.
Trong thời gian trước mắt, cần tập trung cao độ để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội của năm 2023, nhất là liên quan đến các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương trong sạch, vững mạnh.

<

Tin mới nhất

Sẵn sàng tổ chức Liên hoan Văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và Lễ hội văn hóa “Hương sắc...(07/11/2023 2:59 CH)

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền...(02/11/2023 3:19 CH)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THANH HÓA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN THƯỜNG XUÂN(30/10/2023 3:27 CH)

Hội nghị Hội nghị triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Thường Xuân(18/10/2023 3:44 CH)

Phiên họp thường kỳ Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thường Xuân...(18/10/2023 3:42 CH)

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,...(12/10/2023 8:15 SA)

Ứng phó với mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất(26/09/2023 10:48 SA)

Huyện ủy Thường Xuân công bố quyết định về công tác cán bộ(17/08/2023 2:36 CH)

Thôn Liên Sơn xã Xuân Lẹ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2023(12/08/2023 2:23 CH)

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện CTMTQG với đoàn đại biểu huyện Bắc Hà tỉnh Lào...(12/08/2023 2:12 CH)

°