Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
211 người đã bình chọn
1179 người đang online
  • Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Đến nay, đã công nhận các tiêu chí đạt tiêu chí NTM cho 16 xã: Ngọc Phụng 14/19 tiêu chí, Thọ Thanh 10/19 tiêu chí, Xuân Dương 9/19 tiêu chí, Luận Thành, Vạn Xuân 8/19 tiêu chí, Yên nhân, Xuân Cao 7/19 tiêu chí, Lương Sơn, Luận Khê 6/19 tiêu chí, Xuân Cẩm, Xuân Lẹ, Xuân Chinh, Xuân Lộc, Tân Thành 5/19 tiêu chí, Bát Mọt, Xuân Thắng 4/19 tiêu chí. So với năm 2012 toàn huyện tăng thêm 40 tiêu chí đạt tiêu chí NTM.

1 
°