Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

100%

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

 

1. Chủ tịch:

Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy

Điện thoại:

                       

Thư điện tử:

namdx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực:

Lương Văn Tám - UV BTV Huyện ủy

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

tamlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

3. Phó Chủ tịch:

Trần Tiến Châu

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

chautt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 

1. Chủ tịch:

Cầm Bá Xuân - Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

xuancb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực:

Cầm Bá Đứng - UV BTV Huyện ủy

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

dungcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

3. Phó Chủ tịch:

Đỗ Văn Hoan - UV BTV Huyện ủy

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

hoandv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

                

 

 III. CÁC BAN THUỘC HĐND HUYỆN:

 

 

1. Phó Trưởng ban Pháp chế:

Trịnh Đình Mạnh

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

manhtd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

2. Phó Trưởng ban Dân tộc:

Lục Đăng Hỏa

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

hoald.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

3. Phó Trưởng ban KT&XH:

Vũ Thị Thu Phương

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

phuongvt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 

 

IV. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN:

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

1. Chánh Văn phòng:

Nguyễn Quốc Hoàn

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

hoannq.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

2. Phó Chánh Văn phòng:

Vi Nguyên Huynh

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

huynhvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

    

 

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       

1. Trưởng phòng:        

Lê Hoàng Cường 

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

cuonglh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn       

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Trương Văn Phương

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

phuongtv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Trưởng phòng:                

Lê Văn Khánh

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

khanhlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

                

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Đỗ Đình Minh

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

minhdd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Trưởng phòng:        

Nguyễn Ngọc Biên

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

biennn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn       

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Ngô Văn Tường 

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

tuongnv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

3. Phó Trưởng phòng: 

Dương Thanh Xuân 

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

xuandt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1. Trưởng phòng:        

Vi Ngọc Tuấn

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

tuanvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

          

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Lang Văn Huy

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

huylv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn        

 

 

3. Phó Trưởng phòng: 

Quách Thế Thuận

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

thuanqt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn        

 

 

BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Trưởng ban:

Hoàng Sỹ Hùng

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

hunghs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Trưởng phòng:                

Lâm Anh Tuấn

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

tuanla.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

          

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Tống Thị Hoa 

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

hoatt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

Y TẾ 

Trưởng phòng:

Lê Văn Đong

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

donglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn       

 

 

VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng:  

Cầm Bá Huyến

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

huyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Trưởng phòng:

Nguyễn Thanh Phương

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

phuongnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Lê Minh Chân

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

chanlm.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

DÂN TỘC

Trưởng phòng:  

Cầm Bá Tiệp

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

tiepcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

NỘI VỤ

1. Trưởng phòng:                

Vi Văn Thể

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

thevv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

          

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Lục Đăng Thao

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

thaold.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TƯ PHÁP

1. Trưởng phòng:

Lương Xuân Hồng

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

honglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

THANH TRA

1. Chánh Thanh tra:

Lương Văn Nhàn

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

nhanlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

2. Phó Chánh Thanh tra:

Hồ Sỹ Trung

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

trunghs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

V. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN:

 

ĐÀI TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH

1. Trưởng đài:

Cầm Bá Học

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

hoccb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn       

 

 

2. Phó Trưởng đài:

Đỗ Doãn Bảy

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

baydd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn       

 

 

TRẠM KHUYẾN NÔNG LÂM

1. Trưởng trạm:           

Trịnh Đình Khoa

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

khoatd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TRUNG TÂM VHTT-TDTT

Giám đốc:

Vi Văn Sinh

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

sinhvv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ

Phó Giám đốc:

Nguyễn Văn Tuấn

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

tuannv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

     

 

CƠ CẤU NHÂN LỰC

Phân loại

Số lượng

Chia theo giới tính

 112

- Nam

 87

- Nữ

 25

Chia theo nhóm tuổi

 112

- Trên 50 tuổi

 23

- Từ 41 - 50 tuổi

 31

- Từ 30 - 40 tuổi

 33

- Dưới 30 tuổi

 25

Chia theo trình độ chuyên môn

 112

- Thạc sĩ

 03

- Ðại học

 81

- Cao đẳng

 03

- Trung cấp

 23

- Sơ cấp

 02

 

°