Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
189 người đã bình chọn
197 người đang online

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HĐND - UBND HUYỆN

100%

I. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN:

1. Chủ tịch:

Cầm Bá Lâm - Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Thư điện tử:

lamcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực:

Lương Văn Tám UV BTV Huyện ủy

Thư điện tử:

tamlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

II. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN:

 

1. Chủ tịch:

Nguyễn Thành Lương Phó Bí thư Huyện ủy

Thư điện tử:

luongnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực:

Cầm Bá Đứng UV BTV Huyện ủy

Thư điện tử:

dungcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

3. Phó Chủ tịch:

Nguyễn Ngọc Biên

Thư điện tử:

biennv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

                

 

4. Phó Chủ tịch:

  Vi Ngọc Tuấn 

Thư điện tử:

  tuanvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 III. CÁC BAN THUỘC HĐND HUYỆN:

 

 

1. Phó Trưởng ban Pháp chế:

 

Điện thoại:

 

Thư điện tử:

 

 

 

2. Phó Trưởng ban Dân tộc:

Cầm Bá Tiệp

Thư điện tử:

tiepcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

3. Phó Trưởng ban KT&XH:

Nguyễn Ngọc Tùng

Thư điện tử:

tungnn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 

 

IV. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN:

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

1. Chánh Văn phòng:

 

Thư điện tử:

 

 

 

2. Phó Chánh Văn phòng:

Lê Hữu Giáp

Thư điện tử:

giaplh.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

NỘI VỤ

1. Trưởng phòng:                

Cầm Bá Nguyên

Thư điện tử:

nguyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

          

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Lục Đăng Thao

Thư điện tử:

thaold.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

   

   3. Phó Trưởng phòng:

  Cầm Bá Thịnh

   Thư điện tử:

   thinhcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

   

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1. Trưởng phòng:

Cầm Bá Quyền

Thư điện tử:

quyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Cầm Bá Kình

  Thư điện tử:  

  kinhcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1. Trưởng phòng: 

Ngô Văn Tường 

Thư điện tử:

tuongnv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Phó Trưởng phòng:                

Đỗ Đình Minh

Thư điện tử:

minhdd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

                

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Nguyễn Thị Yên

Thư điện tử:

yennt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1. Trưởng phòng:        

Quách Thế Thuận

Thư điện tử:

thuanqt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn    

 

 

  2. Phó Trưởng phòng: 

  Nguyễn Thế Thắng

  Thư điện tử:

  thangnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

   

  3. Phó Trưởng phòng: 

 Lang Văn Huy

  Thư điện tử:

  huylv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       

1. Trưởng phòng:        

 

Thư điện tử:

    

 

 

 2. Phó Trưởng phòng: 

  Vi Nguyên Huynh

Thư điện tử:

   huynhvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 

 

3. Phó Trưởng phòng: 

Trịnh Văn Trường

Thư điện tử:

truongtv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

 

 

VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Trưởng phòng:  

Cầm Bá Huyến

Thư điện tử:

huyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1. Trưởng phòng:                

Lâm Anh Tuấn

Thư điện tử:

tuanla.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

          

 

2. Phó Trưởng phòng: 

Tống Thị Hoa 

Thư điện tử:

hoatt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

2. Phó Trưởng phòng: 

  Lê Xuân Tơn

Thư điện tử:

  tonlx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TƯ PHÁP

1. Trưởng phòng:

Lương Xuân Hồng

Thư điện tử:

honglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn      

 

 

THANH TRA

1. Chánh Thanh tra:

Lê Văn Hùng

Thư điện tử:

hunglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

2. Phó Chánh Thanh tra:

Hồ Sỹ Trung

Thư điện tử:

trunghs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

 

 

3. Phó Chánh Thanh tra:

  Trịnh Đình Mạnh

  Thư điện tử:

  manhtd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn     

   

Y TẾ 

Trưởng phòng:

Lê Văn Đong

Thư điện tử:

donglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn       

 

 

DÂN TỘC

Trưởng phòng:  

Lương Văn Nhàn

Thư điện tử:

nhanlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1. Giám đốc:

 Dương Thanh Xuân

  Thư điện tử:

 xuandt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

   

  2. Phó Giám đốc:

 Đỗ Văn Bằng

  Thư điện tử: 

 bangdv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Chủ tịch

  Cầm Bá Đứng

Phó chủ tịch thường trực

  Lê Thị Sâm

Thư điện tử:

  samlt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

CHI CỤC THỐNG KÊ

 1. Chi cục trưởng

  Lê Đình Thắng

Thư điện tử:

  thangld.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

   

 2. Phó Chi cục trưởng

 Nguyễn Thị Thảo

  Thư điện tử:

  thaont.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN:

 

TRUNG TÂM VĂN HÓA -  THÔNG TIN -THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Phó Giám đốc:

Đỗ Doãn Bảy

Thư điện tử:

baydd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn       

 

 

  2. Phó Giám đốc:

  Vi Văn Sinh

  Thư điện tử:

  sinhvv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn   

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1. Trưởng trạm:           

Bùi Văn Chưởng

Thư điện tử:

chuongbv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

2. Phó Giám đốc:

Nguyễn Thị Minh

Thư điện tử:

minhnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giám đốc:

  Lê Thị Định

Thư điện tử:

  dinhlt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

   

Phó Giám đốc:

Nguyễn Văn Tuấn

Thư điện tử:

tuannv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Phó Giám đốc:

Hoàng Tiến Hải

Thư điện tử:

haiht.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

 

 

 

CƠ CẤU NHÂN LỰC

Phân loại

Số lượng

Chia theo giới tính

 112

- Nam

 87

- Nữ

 25

Chia theo nhóm tuổi

 112

- Trên 50 tuổi

 23

- Từ 41 - 50 tuổi

 31

- Từ 30 - 40 tuổi

 33

- Dưới 30 tuổi

 25

Chia theo trình độ chuyên môn

 112

- Thạc sĩ

 03

- Ðại học

 81

- Cao đẳng

 03

- Trung cấp

 23

- Sơ cấp

 02

hunglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  

°