Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

1. Quyết định phê duyệt:

- Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 08/04/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Hiệu chỉnh đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

- Quyết định số  259/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Phê duyệt Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035

2. Hồ sơ quy hoạch

Xem thông tin chi tiết tại đây