Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Khu dân cư thôn Vành, xã Xuân Lộc, huyện Thường Xuân)

Xem thông tin chi tiết tại đây