Hội nghị trực tuyến toàn Tỉnh nghiên cứu, quán triệt, chuyên đề về học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách, Hồ Chí Minh - Phát động phong trào thi đua năm 2024

Thực hiện Công văn số 1463-CV/TU ngày 7/02/2024 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc mời Hội nghị nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2024, sáng ngày 20/02/2024 huyện Thường Xuân tổ chức 18 điểm cầu trực tuyến tại Huyện ủy, UBND huyện và các xã , thị trấn để toàn thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tham dự.

Các đồng chí Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các khối đoàn thể, các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tham dự HNTT tại điểm cầu Huyện ủy

 

Các đồng chí công chức, viên chức các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tham dự HNTT tại điểm cầu UBND huyện

Các điểm cầu Huyện ủy, UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Xuân