Thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023

      Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

      Thực hiện Công văn số 17926/UBND-THKH ngày 27/11/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công văn số 2969/SNV-CCVC ngày 01/12/2023 của Sở Nội vụ. Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân thông báo tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Thường Xuân theo chỉ tiêu, vị trí việc làm cụ thể như sau:

   XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY