Huyện Thường Xuân: Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp

Bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số trong huyện Thường Xuân thời gian qua có những chuyển biến tích cực, góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội phục vụ sự phát triển chung.

Xác định vai trò quan trọng của công tác CCHC nói chung, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nói riêng, gắn với chuyển đổi số là một tất yếu khách quan, một trong các trụ cột, khâu đột phá tạo ra giá trị, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể khẳng định, công tác CCHC, cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số trong huyện đạt được sự chuyển biến ngày càng rõ nét. Trên hết và trước hết đó là nhận thức của các phòng, ban, ngành huyện và 16 xã, thị trấn, nhất là người đứng đầu đối với công tác CCHC gắn với chuyển đổi số ngày càng được nâng lên. Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm kế hoạch, mục tiêu đề ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc nâng cao đạo đức công vụ được duy trì, nhất là phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên…

Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục phụ, bảo đảm “trên, dưới đồng lòng, dọc, ngang thông suốt”, các phòng, ban, ngành huyện, xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ đã chú trọng việc cắt giảm, bãi bỏ các TTHC rườm rà, không cần thiết, tối đa đơn giản hóa TTHC; chất lượng dịch vụ công trực tuyến ngày càng được cải thiện; việc triển khai Đề án 06 bảo đảm kế hoạch, tiến độ đề ra, đáp ứng yêu cầu và tạo thói quen giải quyết TTHC trên môi trường điện tử của người dân, doanh nghiệp…

Bên cạnh những kết quả đạt được, các phòng, ban, ngành huyện, xã, thị trấn thẳng thắn nhìn nhận công tác CCHC, cải cách TTHC, chuyển đổi số vẫn còn những tồn tại, hạn chế, bất cập, cần có biện pháp, giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới như: Một số TTHC còn rườm rà, chồng chéo; kỷ luật, kỷ cương hành chính còn xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; vấn đề bảo đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; một số đơn vị, địa phương chưa phát huy được sự quyết liệt, vai trò của người đứng đầu; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương; nguồn lực phục vụ cho công tác chuyển đổi số còn hạn chế.…

Tin tưởng rằng, bằng những chương trình, giải pháp quyết liệt, tổng thể, toàn diện đối với công tác CCHC, gắn với chuyển đổi số của huyện sẽ tạo ra sự đột phá mới, mang lại những giá trị mới trong giai đoạn tới, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.