Hội nghị kiểm tra kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025

Xem thông tin chi tiết tại video

Trung tâm VHTTTT&DL huyện Thường Xuân