HĐND huyện Thường Xuân: Thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

    Chiều ngày 30/5/2023, HĐND huyện Thường Xuân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kì họp thứ 9 (kì họp chuyên đề) để xem xét, cho ý kiến về việc thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện. Đồng chí Cầm Bá Lâm- PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Lương Văn Tám- UVBTV HU, PCT HĐND huyện chủ trì kì họp.

    Tham dự kì họp có đồng chí Nguyễn Thành Lương- PBT HU, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV HU, các đồng chí PCT UBND huyện; các ông bà đại biểu HĐND huyện nhiệm kì 2021- 2026; trưởng các phòng chuyên môn UBND huyện.

    Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe UBND huyện Thường Xuân trình bày Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  của huyện. Ban Kinh tế- xã hội HĐND huyện thông qua Báo cáo Thẩm tra tờ trình đề nghị thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện.

    Tại kì họp, đồng chí Nguyễn Thành Lương- PBT HU, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện để phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và  phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí đề nghị Thường trực HĐND huyện nghiên cứu, xem xét để ban hành nghị quyết từ đó UBND huyện có cơ sở để trình UBND tỉnh phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  của huyện sớm triển khai thực hiện.

    Trên cơ sở tờ trình của UBND huyện, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Lương, các đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua dự thảo  Nghị quyết thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023  huyện Thường Xuân.

    Phát biểu bế mạc kỳ họp, Cầm Bá Lâm- PBT TT HU, CT HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm các đại biểu HĐND huyện và nhấn mạnh: Nghị quyết được thông qua lần này có ý nghĩa hết sức rất quan trọng, liên quan trực tiếp đối với sự  phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Sau kỳ họp này, đề nghị UBND huyện xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả.

Phương Nguyên - Trung tâm VHTTTT&DL huyện Thường Xuân