Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Xem thông tin chi tiết tại đây