Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong CSDL quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp DVC

    Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong CSDL quốc gia về dân cư thay cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện TTHC, cung cấp DVC

Xem thông tin chi tiết tại đây