Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

   Thực hiện công văn số 146-VT/TU, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; ngày 27 tháng 3 năm 2021 Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

   Điểm cầu huyện Thường Xuân do đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Tham dự hội nghị có đầy đủ các đồng chí thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí Huyện ủy viên; các đồng chí Trưởng phòng, ban, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện; Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Quân sự huyện; 

Đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Thường Xuân

   Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2021; Sáng ngày 23/3/20021 Hội nghị nghe chuyên đề: "Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Uỷ viên Bộ Chính trị, giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương trình bày. Chiều ngày 23/3/2021 Hội nghị nghe chuyên đề: "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" do đồng chí Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương trình bày.

   Sáng ngày 24/3/2021 Hội nghị nghe chuyên đề: "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025" do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trình bày. Chiều ngày 24/3/2021 Hội nghị nghe chuyên đề: "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam" do đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng và đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày./.