Thông báo tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân

   Thực hiện Công văn số 14974/UBND-THKH ngày 23/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân và Phương án số 165/PA-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Thường Xuân về tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thường Xuân. Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân thông báo chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển cụ thể như sau:

Xem chi tiết tại đây