Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo số 49/TB-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2020 về việc tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết tại đây