Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

     Ngày 20/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2999/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

Xem chi tiết tại đây