Về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

    Ngày 20/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính nhà nước năm 2020

Xem chi tiết tại đây