Quyết định về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020

Ngày  20/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2990/QĐ-UBND về việc Công bố công khai kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020

Xem chi tiết tại đây