Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2020

     Ngày 20/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2989/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2020.

Xem chi tiết tại đây