Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020

     Ngày 19/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2986/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công huyện Thường Xuân năm 2020

Xem chi tiết tại đây