Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 của huyện Thường Xuân

     Ngày 19/12/2019 Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân đã ký quyết định số 2985/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020 của huyện Thường Xuân

Xem chi tiết tại đây