Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND huyện về việc thực hiện duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện năm 2018; UBND huyện xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, đơn vị.

tải văn bản tại đây.PDF