Quyết định công khai kế hoạch đầu tư công năm 2018

http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-01/1b8664119587ec7dd2823.signed.pdf