Quyết định về việc công khai thu NSNN, chi NSĐP năm 2018.

http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2018-01/58d4b56925abf75dd2822.signed.pdf