Sổ phân phối tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/95d6025302d070bdS%C3%B4%CC%89%20ph%C3%A2n%20ph%C3%B4%CC%81i%20ta%CC%80i%20li%C3%AA%CC%A3u.pdf