Phạm vi TTHC các lĩnh vực của phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/881e66f822d230edPha%CC%A3m%20vi%20TTHC%20ca%CC%81c%20li%CC%83nh%20v%C6%B0%CC%A3c%20cu%CC%89a%20pho%CC%80ng%20Gia%CC%81o%20du%CC%A3c.doc