Phạm vi TTHC các lĩnh vực của phòng Y tế

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/f1641167e634628dPha%CC%A3m%20vi%20TTHC%20ca%CC%81c%20li%CC%83nh%20v%C6%B0%CC%A3c%20cu%CC%89a%20pho%CC%80ng%20Y%20t%C3%AA%CC%81.doc