Phạm vi TTHC các lĩnh vực của phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/3d00e1d0dfb993adPha%CC%A3m%20vi%20TTHC%20ca%CC%81c%20li%CC%83nh%20v%C6%B0%CC%A3c%20cu%CC%89a%20pho%CC%80ng%20Kinh%20t%C3%AA%CC%81%20va%CC%80%20Ha%CC%A3%20t%C3%A2%CC%80ng.doc