Phạm vi TTHC các lĩnh vực của phòng Tài chính - Kế hoạch

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/a2ce9ff84cdfb27dPha%CC%A3m%20vi%20TTHC%20ca%CC%81c%20li%CC%83nh%20v%C6%B0%CC%A3c%20cu%CC%89a%20pho%CC%80ng%20Ta%CC%80i%20chi%CC%81nh%20-%20K%C3%AA%CC%81%20hoa%CC%A3ch.doc