Quy trình xét thi đua, khen thưởng - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/78b698fc4d51510dQT.10%20xe%CC%81t%20thi%20%C4%91ua,%20khen%20th%C6%B0%C6%A1%CC%89ng.pdf