Quy trình quản lý văn bản đi, đến - Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/d25bbed7cebeadbdQT.09%20qua%CC%89n%20ly%CC%81%20v%C4%83n%20ba%CC%89n%20%C4%91i,%20%C4%91%C3%AA%CC%81n.pdf