Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng 2016

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/4d27b75328ddfdbdCSCL.pdf

http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/266df72248eaf47dMTCL%202016.pdf