Công bố (Lần 2) Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Thường Xuân phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Ban hành kèm theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 18/10/2016.

Xem chi tiết tại đây:http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/d90794ac9405e95dBa%CC%89n%20c%C3%B4ng%20b%C3%B4%CC%81.pdf

http://thuongxuan.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2016-10/f33d361ddadff2add2272.signed.pdf