Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân.

Ngày 13/6/2013 Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lê Nhân Đồng - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Vạn Xuân, tiếp và làm việc với đoàn phía huyện Thường Xuân có đồng chí Nguyễn Văn Thành, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; đồng chí Cầm Bá Xuân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện và xã Vạn Xuân.

               Đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã nghe lãnh đạo địa phương báo cáo về tiến độ và tiến hành giám sát việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở các thôn trong xã. Đây là xã được huyện chọn làm điểm về xây dựng nông thôn mới, do đó sau 2 năm triển khai thực hiện đến nay xã Vạn Xuân đã đạt được 5/19 tiêu chí gồm: tiêu chí 1 qui hoạch; tiêu chí 7 chợ; tiêu chí 13 có HTX hoạt động hiệu quả; tiêu chí 18 hệ thống chính trị xã hội trong sạch vững mạnh; tiêu chí 19 ANTTXH được giữ vững. Mục tiêu phấn đấu trong năm 2013 hoàn thành 3 tiêu chí đó là tiêu chí 4 điện, tiêu chí 8 bưu điện, tiêu chí 14 giáo dục.
            Tại buổi làm việc, địa phương cũng đã nêu lên những khó khăn và đề xuất kiến nghị với đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thường Xuân đó là việc đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng chưa đồng bộ, vốn phân bổ ít lại giàn trải; xã còn thiếu kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Việc ban hành các văn bản còn chậm và chưa phù hợp với từng vùng, miền, nhân dân còn trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước. Sau khi đi thực tế giám sát, các đồng chí đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh và huyện Thường Xuân đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới ở Vạn Xuân, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ vốn sản xuất thông qua các mô hình lồng ghép, hoạt động của HTX; Đề nghị địa phương tiếp tục rà soát giữ vững các tiêu chí đã đạt được, phân công từng thành viên tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí đã đề ra theo từng năm, triển khai một cách đồng bộ có hiệu quả trong nâng cao chất lượng và hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, lồng ghép các chương trình mục tiêu, lựa chọn mục tiêu một cách phù hợp hiệu quả, xây dựng qui chế hoạt động từng cấp trong việc bảo vệ, khai thác có hiệu quả các công trình hạ tầng cơ sở đã được nhà nước đầu tư xây dựng ở địa phương như việc vận động nhân dân bảo vệ và tu sửa các tuyến đường giao thông, xử lý rác thải bảo vệ môi trường và tạo ra ý thức theo nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, chọn thôn kiểu mẫu để xây dựng NTM sau đó nhân ra diện rộng, các chương trình thực hiện cần có tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Trong đó cần trú trọng đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới đó là lấy sức dân để lo cho dân từ đó tạo sự đồng thuân để mọi người, mọi nhà đều chung tay xây dựng nông thôn mới./.