Công bố số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2014. Xem chi tiết tại đây:

Phòng TC-KH
Phòng TC-KH