Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

  • Thông tin tài sản đấu giá: 04 lô đất thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng điểm xen cư Thị trấn Thường Xuân đã được UBND huyện Thường Xuân phê duyệt tại quyết định số 1831/QĐ-UBND ngày 14/9/2017.

1 
°