Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Công bố số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014.

100%

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương huyện Thường Xuân năm 2014. Xem chi tiết tại đây:

Phòng TC-KH
Phòng TC-KH

°