Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở

Đăng ngày 16 - 03 - 2021
100%

   Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền với các hình thức như văn bản giấy và file ghi âm để phát trên hệ thống loa phát thanh tại cơ sở. UBND các xã, thị trấn có thể tải các tài liệu tuyên truyền tại đây:

Xem chi tiết công văn 564/UBND-TP ngày 16 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Thường Xuân

Xem chi tiết tài liệu tuyên truyền

Tải file ghi âm

<

Tin mới nhất

Tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở(16/03/2021 11:24 SA)

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý II năm 2020 - Tập 1(15/04/2020 9:11 SA)

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 1)(13/03/2020 11:59 SA)

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 4)(13/03/2020 11:52 SA)

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 3)(13/03/2020 11:51 SA)

Tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật quý I năm 2020 (tập 2)(13/03/2020 11:48 SA)

°