Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước” trên địa bàn huyện Thường Xuân

Đăng ngày 24 - 04 - 2020
100%

   Ngày 21/02/2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về “Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Để đánh giá 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49 và Thông báo số 26-TB/TW của Ban Bí thư, ngày19/02/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2529-CV/BTGTU chỉ đạo các địa phương báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49.

   Qua 15 năm, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 49 và Thông báo Kết luận 26 của Ban Bí thư đã được tiến hành từ huyện đến cơ sở đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Công tác gia đình có nhiều chuyển biến tích cực.

   Các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn về công tác xây dựng gia đình. Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc Chỉ thị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân; xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa nhiệm vụ Chỉ thị; hệ thống các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện về công tác gia đình được triển khai đầy đủ, kịp thời; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, Chiến lược xây dựng Gia đình ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đã có 39 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và 240 chi bộ, tổ chức Đảng cơ sở triển khai đến cán bộ, đảng viên, đạt tỷ lệ 98,6%.

   Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đưa nội dung công tác gia đình vào nhiệm vụ hàng năm; xây dựng chương trình phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm trang bị những kiến thức về xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Từ năm 2010 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được 38 lớp tập huấn cho 38 thôn ở  05 xã; xây dựng được 07 mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình và 38 câu lạc bộ, có 54 địa chỉ tin cậy tạm lánh ở 16/16 xã, thị trấn; có 53 tổ phòng, chống bạo lực gia đình, 140 tổ hòa giải, có 54 mô hình với 1.770 thành viên tham gia các câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc"; “không sinh con thứ 3”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, mô hình “gia đình học tập”.

   Trong 15 năm qua, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị đã được quan tâm chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú. Hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở thường xuyên phát thanh, phổ biến những kiến thức về xây dựng Gia đình Việt Nam thời kỳ mới. Các hội nghị báo cáo viên, hội nghị các tổ chức đoàn thể, chương trình tập huấn của các phòng, ngành hằng năm cũng thường xuyên cập nhật, phổ biến kiến thức liên quan đến xây dựng Gia đình, luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân, tuyên truyền các quan điểm của Đảng và Nhà nước về chiến lược xây dựng gia đình, giáo dục đạo đức, truyền thống gia đình. Đã tổ chức được 32 buổi tuyên truyền lưu động; 05 lớp tập huấn về lĩnh vực gia đình, xây dựng 30 phóng sự về những gia đình làm kinh tế giỏi và nhiều tin bài biểu dương những gia đình có truyền thống trong học tập. Hàng năm, có trên 95% hộ gia đình được phổ biến và cam kết thực hiện tốt các đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình có chiều hướng giảm. Năm 2012 trên địa bàn toàn huyện xảy ra 62 vụ bạo lực gia đình đến năm 2019 còn 31 vụ bạo lực gia đình.  

   Công tác xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn hóa; thực hiện hương ước, quy chế dân chủ được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Tạo ra phong trào đem lại hiệu quả thiết thực như: phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình tiến bộ và hạnh phúc”, "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan"; “phòng, chống bạo lực gia đình”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu thảo hiền”, “Gia đình, dòng họ hiếu học”, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; quan tâm giáo dục ý thức gìn giữ, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi, hội diễn hưởng ứng ngày Gia đình hạnh phúc 20/3, Gia đình Việt Nam 28/6, xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ 25/11. Số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng được nâng lên. Đến nay, đã có 16.266/22.874 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 71,1%; toàn huyện có 05 xã về đích nông thôn mới, trong đó có 01 thôn kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1.653 hộ nghèo/22.877 hộ, chiếm tỷ lệ 7.23%; hộ cận nghèo là 30,44%.

   Công tác xã hội hóa gia đình được quan tâm, phát triển. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng gia đình thời đã có những đổi mới. Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nghĩa cử cao đẹp được cán bộ, nhân dân trong huyện. Vì vậy đời sống của nhân dân nói chung, của nghười nghèo, hộ nghèo được nâng lên đáng kể, nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình khá giả, hạnh phúc. Việc giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường; việc thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường được phát huy.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chỉ thị thị số 49 còn một số tồn tại, hạn chế, như: một số cấp ủy đảng, chính quyền và một bộ phận người dân chưa quan tâm đúng mức tới công tác gia đình và hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có lúc thiếu chặt chẽ, chưa phát huy được hết trách nhiệm; đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở vừa thiếu vừa yếu; công tác tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến chưa được thường xuyên; việc xử lý các vụ việc bạo lực gia đình chưa kịp thời, hiện tượng xâm hại tình dục trẻ em và bất bình đăng trong gia đình vẫn còn tồn tại; các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình chưa đáp ứng được yêu cầu; nguồn kinh phí đầu tư cho công tác gia đình còn hạn chế.

   Để nâng cao công tác Gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị 49 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong thời kỳ mới. 

   Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình; tiếp tục triển khai có hiệu quả có hiệu quả Đề án, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và Thông báo Kết luận số 26 của Ban Bí.

   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các chính sách liên quan công tác gia đình đến từng hộ gia đình.

   Đẩy mạnh phong trào “xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng các gương người tốt, việc tốt; nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của Mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình và các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng dân cư; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và các hình thức sinh hoạt cộng đồng góp phần xây dựng con người có tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội.

   Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác  gia đình và kết quả các vụ bạo lực gia đình ở cơ sở.

   Bổ sung nguồn ngân sách, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình; từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ để phát triển kinh tế gia đình.

   Thành công của công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước trong thời gian tới cần có sự tích cực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đẩy mạnh thực hiện công tác gia đình để đạt hiệu quả cao nhất.

                                                                            Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

<

Tin mới nhất

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LUẬN THÀNH, NHIỆM KỲ 2020 - 2025(21/05/2020 9:14 CH)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ BÁT MỌT, NHIỆM KÌ 2020-2025(21/05/2020 11:25 SA)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ THỌ THANH LẦN THỨ XXI NHIỆM KỲ 2020-2025 (21/05/2020 10:45 SA)

UBND huyện Thường Xuân tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 05 năm 2020(15/05/2020 9:11 SA)

Kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ CNH,...(24/04/2020 9:24 SA)

Lễ tiếp nhận hỗ trợ phòng chống dịch Bệnh Covid-19 do công ty TNHH XDTM Toàn Thắng ủng hộ(23/04/2020 9:08 SA)

°