Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thường Xuân

Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Đăng ngày 25 - 03 - 2020
100%

   Ngày 3/3/2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 03-KH/BTC tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”. Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh đã có Văn bản số 05-CV/BTC về việc tổ chức và phát động cuộc thi nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.

   Thực hiện hướng dẫn của Ban tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, ngày 16/3 thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thành Lương đã ký ban hành Công văn số1085 CV/HU về tổ chức triển khai và tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”. Để Cuộc thi tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung:

   Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương mình và toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”(Theo Thể lệ và câu hỏi gửi kèm). Mỗi Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc ít nhất 10 người tham gia thi hàng tuần.

   Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể thể chính trị - xã hội cấp huyện, tổ chức phát động tham gia Cuộc thi trong hệ thống tổ chức từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi; giám sát việc hưởng ứng tham gia Cuộc thi trong khối.

   Huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động tham gia Cuộc thi trong hệ thống tổ chức của Đoàn trên địa bàn toàn huyện; Giao chỉ tiêu số lượng đoàn viên, thanh niên ở Đoàn cơ sở mỗi đơn vị ít nhất 5 đoàn viên hưởng ứng tham gia Cuộc thi hằng tuần; tích cực tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, Thanh thiếu nhi hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai, hưởng ứng cuộc thi trong hệ thống Đoàn.

   Phòng Giáo dục và Đào tạo, xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát động tham gia Cuộc thi trong toàn ngành Giáo dục; ban hành văn bản chỉ đạo các nhà trường hưởng ứng tham gia Cuộc thi (Giao chỉ tiêu cho cán bộ, giáo viên, học sinh ở các cơ sở giáo dục mỗi đơn vị 5 người hưởng ứng tham gia Cuộc thi hằng tuần); tuyên truyền, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và động đảo học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi trong toàn ngành.

   Viễn Thông huyện chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng đường dẫn internet, gắn địa chỉ Cuộc thi lên cổng thông tin điện tử của UBND huyện, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trong huyện; tổ chức tổng hợp số lượt người tham gia Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện báo cáo kết quả hàng tháng về Ban Thường vụ Huyện ủy.

   Trung tâm Văn hóa –Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nội dung Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi trên địa bàn huyện.

   UBND huyện thực hiện gắn địa chỉ Cuộc thi lên trang thông tin điện tử của huyện theo hướng dẫn của Viễn Thông Huyện.

   Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Cơ quan Thường trực Ban tồ chức Cuộc thi cấp huyện) chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi theo kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng thời, phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai chưa tốt về Cuộc thi. Hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, trước ngày 30 hằng tháng.

   Ban Thường vụ Huyện ủy, đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban liên quan triển khai và phát động tham gia Cuộc thi một cách nghiêm túc, đồng thời tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia để Cuộc thi đạt kết quả tốt nhất. Hàng tuần, tháng tổng hợp báo cáo kết quả số lương, chất lượng tham gia (đây là cơ sở để đánh giá thi đua cuối năm của các đơn vị), Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy (Qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 28 hằng tháng./.

Nguồn: Ban Tuyên Giáo Huyện ủy - Cơ quan Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi cấp huyện.

<

Tin mới nhất

°