Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
63 người đã bình chọn
1527 người đang online
http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=40

CHỈ THỊ (19/10/2015)

Về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và cải cách hành chính trên địa bàn toàn huyện.

Thông báo kết luận(01/04/2016 2:21 CH)

CHỈ THỊ(19/10/2015 10:00 CH)

Công điện khẩn(16/09/2015 10:00 CH)